Obsah

O naší škole


Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště je příspěvkovou organizací obce Staré Sedliště. Dnem 1. 1. 1995 jí byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je obec Staré Sedliště.

Hlavní budova školy byla otevřena v září roku 1983, další školní rok byly uvedeny do provozu všechny budovy a technické zázemí.        

Do nově postavené školy začali dojíždět žáci z okolních obcí - Úšava, Maršovy Chody, Částkov, Nové Sedliště, Labuť, Mchov, Tisová, Jemnice, Hlinné, Lhotka a Trnová.

Naše základní škola je školou úplnou, prostory školy jsou stavěny pro 240 žáků.

Jejími součástmi jsou školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

MŠ tvoří od 1. 9. 2003 jeden právní celek a od 1. 9. 2005 sídlí v přestavěném pavilonu školní družiny. Školní družiny se přestěhovaly do prostor bývalé sborovny, místnosti pro výchovného poradce a ředitelny. Všechna zařízení se nacházejí v jednom areálu.

Jsme spádovou školou pro obce Tisová, Lhotka, Částkov, Maršovy Chody, Mchov, Nové Sedliště, Labuť.

V prvním patře učebního pavilonu se nacházejí čtyři kmenové učebny pro II. stupeň, učebna informatiky, odborná učebna pro přírodopis, fyziku a chemii s kabinetem, učebna hudební výchovy a učebna cizích jazyků. V přízemí je pět učeben I. stupně základní školy se dvěma kompletně vybavenými kabinety a kabinetem cizích jazyků. V roce 2009 byla vybudována čítárna přestavbou malého vestibulu na I. stupni. Jsou zde nejenom knihy, ale také kompletní audio vybavení a interaktivní tabule.

Nově je vybavena i cvičná kuchyňka pro žáky, kde je nový pracovní stůl, desky na kuchyňských linkách a tři nové sporáky se sklokeramickou deskou. V roce 2014 a 2015 byly pořízeny i nové stoly a židle.

Škola je dobře vybavena pomůckami na výuku, které se podle potřeby a možností doplňují a obměňují. V roce 2011 jsme zakoupili dataprojektor. Též se modernizuje vybavení tříd, školní družiny a kabinetů, tj. ve třídách jsou nové lavice a židle a keramické tabule a všechny kabinety jsou vybaveny počítači. Ve školním roce 2012/13 v rámci projektu EU – Peníze školám byla kompletně vybavena novými počítači učebna informatiky a nainstalovány dataprojektory do učeben jazyků, chemie a čítárny. Ve školním roce 2014/15 jsme do učebny hudební výchovy pořídili nový dataprojektor a interaktivní tabuli, v roce 2019 byla zmodernizována učebna chemie . Ve školním roce 2020/21 jsme v rámci programu Covid-19 postupně vybavovali učitele novými osobními počítači, pro žáky jsme zakoupili tablety.

Tělocvična je propojena s hlavní budovou. V prosinci 2013 byla dokončena její kompletní rekonstrukce. Ve spojovací chodbě je kromě nářaďovny, šaten, nově zrekonstruovaných sprch také kabinet tělesné výchovy a pracovních činností s učebnou.

Školní jídelna byla rekonstruována v roce 2005, kdy se vybudovala jídelna pro děti z mateřské školy. Zároveň byly zrekonstruovány a upraveny  toalety a umývárna u jídelny. V roce 2015 byla jídelna mateřské školy vybavena novými jídelními stoly a židlemi, v roce 2019 jsme pořídili nové stoly a židle i do prostoru školní jídelny pro žáky školy.

Nové stoly a židle má i školní družina.

V roce 2009 byla započata rekonstrukce střechy, která vyřešila problémy se zatékáním do vstupního vestibulu, šaten a jídelny.

Ve školním roce 2011/12 úspěšně proběhla rekonstrukce střechy nad tělocvičnou a mateřskou školou, kde byl stav již téměř havarijní. Finanční prostředky jsme získali od Obecního úřadu ve Starém Sedlišti a z dotace Plzeňského krajského úřadu.

V červenci 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy nad učebním pavilonem a v červenci a srpnu téhož roku bylo také zrekonstruováno vodovodní potrubí v učebním pavilonu a položena nová dlažba na chodbě I. stupně.