Obsah

Školní rok 2022/23

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE

ZÁŘÍ

 • vypracování a sestavení plánu výchovného poradce
 • kontrola a aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, doplnění IVP
 • zaevidování dokumentace nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zahájení speciální pedagogické péče u žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinace při zpracování individuálních plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ŘÍJEN

 • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • vydání, vyplnění a kontrola přihlášek na umělecké školy a konzervatoře (pokud bude zájem)
 • provedení předběžného průzkumu profesionální orientace vycházejících žáků (9. tříd, žáků splňujících povinnou školní docházku a žáků 5. nebo 7. tříd mající zájem o studium na víceletém gymnáziu)
 • předání propagačních brožur a Atlasů školství vycházejícím žákům, upozornění na webové stránky https://www.atlasskolstvi.cz/
 • seznámení žáků se dny otevřených dveří na SŠ a SOU
 • setkání výchovných poradců ZŠ s pracovníky PPP Tachov
 • zpracování přehledů vycházejících žáků

LISTOPAD

 • v případě uskutečnění návštěva akce MKS v Tachově "Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?" - prezentační výstava středních škol
 • třídní schůzky – informovat rodiče žáků 5. a 7. tříd o možnosti studia na víceletém gymnáziu, zjištění zájmu a oznámení Dnů otevřených dveří na víceletých gymnáziích
 • rozdání zápisových lístků žákům podávajícím přihlášku k uměleckému oboru
 • seznámení žáků se dny otevřených dveří na SŠ a SOU
 • vyplnění přihlášek na umělecké školy a konzervatoře
 • na třídních schůzkách informativní schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ a výchovným poradcem, předání informací o možnostech studia na SŠ a SOU, předání informací o způsobu podávání přihlášek ke studiu na SŠ, upozornění na webové stránky https://www.atlasskolstvi.cz/

 

PROSINEC

 • v případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného studia

LEDEN

 • předání informací o přihláškách žákům, poučení o jejich vyplnění
 • v případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného studia

ÚNOR

 • vyplňování přihlášek na SŠ a SOU
 • upozornit žáky na včasné odeslání přihlášek ke studiu na SŠ do 1.3. 2022

BŘEZEN

 • vydání zápisových lístků žákům
 • sledování profesního zájmu žáků 8.tříd

DUBEN

 • evidence výsledků prvního kola jednotného přijímacího řízení
 • vyhodnocení umístění přijatých žáků, informace k odvolacímu řízení

KVĚTEN

 • vyplňování přihlášek na SŠ a SOU pro další kola přijímacího řízení a sledování umístění těchto žáků
 • informace k odvolacímu řízení

ČERVEN

 • evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy
 • zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce

Průběžné úkoly během celého školního roku:

 • evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při řešení spolupracovat s třídními učiteli, spolupracovat s PPP a SPC, hlídat termíny pro vyšetření žáků
 • zajistit podklady pro vyšetření v PPP
 • evidovat zprávy z psychologických a speciálně pedagogických vyšetření v PPP
 • závěry vyšetření z PPP předat vyučujícím
 • pomáhat rodičům při zařazování dětí na SŠ a SOU
 • během školního roku umožnit získávat informace o SŠ a SOU
 • umožnit žákům se včas informovat o možnostech návštěv škol v rámci „Dnů otevřených dveří“
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • účastnit se dle možností jednání s problémovými žáky a jejich rodiči
 • konzultace výchovného poradce, kdykoli po domluvě předem

 

 

 

Ve Starém Sedlišti 1.9. 2022

Vypracovala Mgr. Lenka Jeslínková