Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  ZŠ a MŠ Staré Sedliště
 • 2. Důvod a způsob založení

  Zřizovatel: Obec Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Staré Sedliště 360
  348 01 Staré Sedliště
  Telefon: 374 787 765
  E-mail: reditelka@zs-sedliste.cz
  WWW: zs-sedliste.cz.perseus.gcm.cloud/
  ID Datové schránky: azhmhsn
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Staré Sedliště 360
   348 01 Staré Sedliště
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Staré Sedliště 360
   348 01 Staré Sedliště
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 14:30
   úterý8:00 – 14:30
   středa8:00 – 14:30
   čtvrtek8:00 – 14:30
   pátek8:00 – 14:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   374 787 765
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   zs-sedliste.cz.perseus.gcm.cloud/
  • 4.6 Adresa podatelny
   E-podatelna
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   reditelka@zs-sedliste.cz

   Další informace jsou na stránce podatelny.

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: azhmhsn
 • 5. Případné platby lze poukázat
  2682210257/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  48327191
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace

  • ústně – v kanceláři ZŠ a MŠ
  • písemně – osobně v kanceláři ZŠ a MŠ
   Staré Sedliště
   Staré Sedliště 360
   348 01 Staré Sedliště
  • e-mailem: reditelka@zs-sedliste.cz
  • elektronickým podáním: reditelka@zs-sedliste.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 374 787 765
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 11.2 Vydané právní předpisy

   ZŠ a MŠ Staré Sedliště nevydává žádné právní předpisy.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro ZŠ a MŠ Staré Sedliště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. Staženo: 706x | Datum vložení: 26.08.2019

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 Staženo: 178x | Datum vložení: 03.03.2022

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 Staženo: 178x | Datum vložení: 03.03.2022

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021 Staženo: 193x | Datum vložení: 03.03.2022

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 Staženo: 32x | Datum vložení: 09.01.2023

  Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2023 Staženo: 33x | Datum vložení: 08.01.2024

 • Poskytnuté informace

  ZŠ a MŠ Staré Sedliště zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.