Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín a čas zápisu: 12. dubna 2023 od 13:00 do 17:00.

 

1.2 Místo zápisu:

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště, příspěvková organizace

Kancelář ředitele školy

Staré Sedliště 360, 348 01

Tel.: 374 787 765; 739 452 180

 

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte

 • doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem, příp. doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údajů v dokladu totožnosti ZZ

 • (doklad o svěření dítěte do péče - u pěstounů apod.; příp. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat)

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 • vízový doklad dítěte (viz §2 zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina) – u dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

 

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

 

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena 1 třída s nejvýše 30 žáky.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

- s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu ve školském obvodu naší základní školy (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- přednostně ti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Staré Sedliště,

- v případě překročení stanovené kapacity bude rozhodujícím kritériem los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

4. Informace o organizaci a průběhu zápisu

K zápisu je nutné dodat:

a) pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: Žádost o přijetí,

b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad a patřičná doporučení.

 

Vše můžete do školy doručit následujícími způsoby:

 1. poštou,

 2. elektroniky prostřednictvím DM Softwaru – vyplňování bude zpřístupněno od 1. 4. 2023 do 12. 4. 2023,

 3. osobně - nejpozději v den a čas konání zápisu.

 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (nebo udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

Termín podání Přihlášky, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

 • Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte v zákonné lhůtě 30 dnů a zveřejní rozhodnutí na webových stránkách školy https://www.zs-sedliste.cz a na dveřích školy.

 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě vygenerovaných rezervačních čísel.

 • V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o včasné stažení žádosti, kterou podali v naší škole.

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.


 


 

Ve Staré Sedlišti dne 28. 2. 2023


 

Mgr. Jitka Lorencová

(ředitelka školy)

 

Odkaz na elektronickou přihlášku

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssedliste/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40578

 

Formulář  - Odklad školní docházky

Žádost o odklad

 

Desatero pro rodiče

 

Jak můžete pomoci svým dětem