Obsah

Plán Enviromentálního vzdělávání pro školní rok 2022/2023

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) je zaměřeno především na nejrůznější hlediska životního prostředí, na jeho poznávání a podíl na jeho utváření, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života a to nejen člověka, ale všech organismů na Zemi, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí aj.

V důsledku uplatňování EVVO dochází k rozvoji klíčových kompetencí žáků a to zejména kompetencí občanských, pracovních a sociálních, k řešení problému a v neposlední řadě kompetencí sociálních.

V rámci ZŠ a MŠ Staré Sedliště jsou témata EVVO zahrnuta do výuky předmětů v průběhu celé povinné školní docházky základního vzdělávání, konkrétně se jedné o předměty prvouka, přírodopis, vlastivěda na 1. stupni ZŠ, dále pak přírodověda, zeměpis, dějepis a občanská výchova na 2. stupni ZŠ.

 

KONKRÉTNÍ PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  1. Průběžné třídění odpadu v rámci školy a jednotlivých tříd

Termín konání: v průběhu celého školního roku

Cílem této celoroční aktivity je obeznámit žáky s možnostmi dalšího využití recyklovatelných materiálů a aktivně je zapojit do jejich třídění. Pro podporu aktivity jsou v každé jednotlivé třídě a učebně umístěny oddělené odpadkové koše s prostory na papír, plasty a ostatní odpad.

  1. Adaptační dopoledne v přírodě

Termín konání: 23. 9. 2022

Cílem aktivity je pobyt žáků v přírodě, různé hry s využitím přírodnin, podpora dobrého školního klimatu a vztahu k přírodě.

  1. Drakiáda

Termín konání: 12. 10. 2022

Cílem aktivity je využít tradiční podzimní aktivity k aktivnímu pobytu v přírodě, poukázání na využití teplých vzdušných proudů a podpora dobrého školního klimatu.

  1. Projektový den „Den Země“

Termín konání: 21. 4. 2023

Cílem aktivity je podpora a propagace mezinárodního dne Země připadajícího na 22. 4. 2023, který je zaměřen na podporu životního prostředí. Žáci budou v rámci tohoto dne mít možnost zapojit se do ochrany životního prostředí a úklidu nejbližšího okolí školy v naší obci. Dále mohou být po dohodě s pedagogy připraveny s žáky plakáty na podporu ochrany životního prostředí.

  1. Projektový den „Reklama na přírodu“

Termín konání: květen 2023

Cílem aktivity je za použití přírodnin vytvořit atraktivní reklamu, která má ukázat lidem krásy přírody a její důležitost a ovlivnit myšlení a rozhodování lidí v její prospěch.

  1. Zapojení do sběru starých mobilních telefonů, baterií a drobných elektrospotřebičů v rámci Recyklohraní.

Termín konání: v průběhu celého školního roku

Cílem aktivity je podpořit sběr a recyklaci produktů, které nepatří do směsného odpadu, často obsahují pro přírodu toxické prvky a složky a navíc je možné je dále využít ve výrobním procesu.

Sběr starých mobilních telefonů

svoz od poloviny prosince 2022 do konce ledna 2023

Sběr vysloužilých malých elektrospotřebičů

svoz březen 2023

Sběr starých tonerů

svoz od září 2022 do konce května 2023

Sběr baterií

svoz prozatím pozastaven kvůli omezení sběrového partnera

 

Vypracovala koordinátorka pro EVVO Bc. Jaroslava Vavřínková.