Obsah

     Zápis do 1. ročníku 2022/2023

 • online – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 1. dubna 2022 od 08:00 hodin do 29. dubna 2021 do 12:00 hodin
 • v případě, že pro vás online způsob zápisu nebude z technických důvodů možný, můžete zapsat dítě osobně ve škole  od 1. dubna do 29. dubna v dopoledních hodinách nebo ve středu 6. a 13. dubna v době od 13:00 hodin do15:00 hodin – v tomto případě je nutné si předem telefonicky domluvit termín a čas na telefonním čísle: 374 787 765

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • pro školní rok 2022/2023 je zápis povinný pro děti narozené

od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky

 

 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze  v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském

obvodě základní školy, na kterou se hlásí

 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

 

 

 

 

  ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i žádost o odklad.
 • k žádosti je nutné doložit (vhodné již při zápisu):
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

    PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.

Pokud se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (tj. do 31. ledna) ukáže, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.